🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Instagram Shopping for Market

Instagram Shopping lets you sell and market your products inside Instagram and other Meta properties. The Instagram Shopping sales channel for Market allows you to automatically sync your products to Facebook and Instagram so you can easily create ads and shoppable posts.

📘 Note: Meta must approve your products in order for them to be shoppable on their platform, and while we can’t guarantee that your webstore will be approved, we can help you get your ducks in a row.

What to expect

 • You’ll need an Instagram business profile, a Business Manager set up for your webstore’s Facebook page, an Instagram profile synced to your Facebook page and an active Market subscription — Instagram Shopping is available on all Market plans.
 • You can create one Instagram Shopping sales channel for each Checkout Zone in your webstore — each channel can have different product titles, prices, descriptions and category names.
 • Every time you update a product, Market will trigger an update to Instagram Shopping. The actual moment the products in Instagram Shopping will get updated depends on the frequency of the sync.
 • If there are overlapping collections, Market will include only one instance of the product.

Add the Instagram Shopping sales channel to Market

In order to submit your Market products to be approved by Meta, you’ll need to create an Instagram Shopping sales channel.

Create a new Instagram Shopping sales channel
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’d like Instagram Shopping to access
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Set up
  7. To finish, tap Set up now
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’d like Instagram Shopping to access
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Set up
  7. To finish, click Set up now

👍 Tip: After you’ve created a Instagram Shopping sales channel, Market will additionally create a new FACEBOOK collection in case you need to choose what products to send to Instagram.

Choose what to sync

By default your entire catalog will be added to the Instagram Shopping sales channel. If you want, you can choose to tailor what products you send.

Sync your entire catalog
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By Products to sync, by COLLECTIONS tap ADD
  8. Search for and select the collection ⭐ All products in [webstore name]
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. By Products to sync, by COLLECTIONS click ADD
  8. Search for and select the collection ⭐ All products in [webstore name]

👍 Tip: If you have more than one collection, you can remove them since the collection ⭐ All products in [webstore name] syncs everything.

Sync specific collections

If you want to send only specific products to Instagram Shopping, follow the steps below:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By Products to sync, look for a collection named ⭐ All products in [webstore name]. If there is one, tap to remove it
  8. By COLLECTIONS, tap ADD
  9. Search for and select the FACEBOOK collection.
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. By Products to sync, look for a collection named ⭐ All products in [webstore name]. If there is one, click to remove it
  8. By COLLECTIONS, click ADD
  9. Search for and select the FACEBOOK collection.

📘 Note: You can have more than one collection syncing to Instagram Shopping. If a product is present in more than one collection, only one instance will be synced.

Connect your webstore

After the Instagram Shopping sales channel has been added to Market, you can connect your webstore by following the steps below.

Add your webstore in Facebook Commerce Manager
 • From your desktop, visit Facebook Commerce Manager
 • Click Add Shop
 • Click Next
 • Select Checkout on Another Website, then click Next
 • Select the correct Facebook and Instagram account that you want to connect your webstore to, then click Next
 • Enter your business email address, then click Submit
 • Give your catalog a name, then click Next
 • Type your webstore’s URL, then click Next
 • Review your shop overview. Click the checkbox to agree to Facebook’s Seller Agreement. To finish, click Finish Setup
Add your catalog to Facebook
 • From your desktop, click Add Items in the Catalog section on the right side of the screen
 • Choose Use Bulk Upload, then click Next
 • Choose Scheduled feed, then click Next
 • Enter your XML URL from Market. Click Next
 • Select how often you want it to be scheduled to update, then click Next
 • Review your data source name and currency settings, then click Upload
Verify your domain with Facebook

Getting your domain verified with Facebook and Instagram can feel like quite the journey, but we’ve laid out all the steps involved below.

 • From your desktop, visit business.facebook.com
 • Select your business
 • Click Business Settings in the left column
 • Click Brand Safety in the left column
 • Click Domains (in the Brand Safety menu)
 • Click +
 • Type your webstore’s domain in the Domain Name field
 • Click Add Domain
 • Click the Meta-tag Verification tab
 • Copy the bolded meta tag code like this <meta name="facebook-domain-verification" content="copy this part to clipboard">
 • In a new tab, open Theme Editor for the webstore you’d like to updateIn a new tab, go to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
 • Under SHORTCUTS, choose the webstore you’d like to update
 • Click Edit appearance
 • Click Theme Editor
 • Scroll to the bottom of the screen and press Show advanced options…
 • Under THEME OPTIONS, toggle Domain verification on
 • Under Facebook Meta Tag, paste the meta tag code
 • Click Save
 • Return to your Facebook tab, and click Verify

📘 Note: If the verification fails, wait a few moments and try again. It can take up to one minute to update your webstore.

Set up Instagram Shopping
 • From your mobile, visit your webstore’s Instagram profile
 • Tap the three-line menu in the top-right corner
 • Tap Settings
 • Tap Business
 • Tap Set Up Instagram Shopping
 • Follow the steps to submit your account for review
 • Wait for approval — the process can take several days. You can visit Shopping in your Instagram Settings any time to check your review status. If you are approved, you will receive a notification from Instagram.

Use Instagram Shopping in Market

Once the Instagram Shopping sales channel has been added to Market and you’ve connected your webstore, you can start sending your products.

Add a product to Instagram Shopping

If you have selected to sync a specific collection rather than your entire catalog, follow these steps to add a product to the Instagram Shopping sales channel:

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Tap the product you wish to add to Instagram Shopping
  6. Under COLLECTIONS, tap Add collections
  7. Search for and select the FACEBOOK collection
  8. Tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Click the product you wish to add to Instagram Shopping
  6. Under COLLECTIONS, click Add collections
  7. Search for and select the FACEBOOK collection
  8. Click Done
Remove a product from Instagram Shopping

If you have selected to sync a specific collection rather than your entire catalog, follow these steps to remove a product from the Instagram Shopping sales channel:

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Tap the product you wish to remove from Instagram Shopping
  6. Under COLLECTIONS, find the FACEBOOK collection and tap
  7. Tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Click the product you wish to remove from Instagram Shopping
  6. Under COLLECTIONS, find the FACEBOOK collection and click
  7. Click Done
Modify the URL of the products sent to Instagram Shopping

If your webstore uses multiple suffixes, you can customize your product links to match a specific suffix by following the steps below:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By URL Suffix, tap
  8. Enter the new suffix. Double-check that you’ve entered the suffix correctly
  9. Tap Save
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  6. By URL Suffix, click
  7. Enter the new suffix. Double-check that you’ve entered the suffix correctly
  8. Click Save
Fix currency issues

If the currency of your products is wrong or different than the Checkout Zone in Instagram Shopping, follow the steps to resolve the problem:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By Currency, toggle Override Checkout Zone’s default currency on
  8. Search for and select your desired currency
  9. Tap Save
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. By Currency, toggle Override Checkout Zone’s default currency on
  8. Search for and select your desired currency
  9. Click Save
Fix brand issues

If the manufacturer of your products is not set, you might face problems with Instagram Shopping. If all the products you send to Instagram Shopping are of the same manufacturer, follow the steps to resolve the problem:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By Brand, toggle Override product’s brand on
  8. Enter your desired brand
  9. Tap Save
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. By Brand, toggle Override product’s brand on
  8. Enter your desired brand
  9. Click Save
Disable Instagram Shopping

If you’d like you can temporarily disable Instagram Shopping by following these steps:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. By Channel Status, toggle Enable Facebook Catalog sales channel off
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. By Channel Status, toggle Enable Facebook Catalog sales channel off
Remove Instagram Shopping from Market
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG tap Edit
  7. Scroll to the bottom and tap Delete sales channel
  8. Tap Delete to confirm
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to Instagram Shopping
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by FACEBOOK CATALOG click Edit
  7. Scroll to the bottom and click Delete sales channel
  8. Click Delete to confirm
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης